Pengertian Silabus

silabus Silabus adalah Garis besar, ringkasan, ikhtisar, atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran ...